AYDINLATMA METNİ

ANALİZ SİBER EĞİTİM AKADEMİ DANIŞMANLIK ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Siber Eğitim Akademisi olarak, Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat gereğince ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Siber Eğitim Akademisi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11inci maddesinde sayılan hakların neler olduğu ile ilgili şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metninde “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsar.

 • Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileri, Siber Eğitim Akademisi ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Siber Eğitim Akademisi birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel veriler;

 • Eğitim- öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi,
 • Öğrencilerin barınma, sosyal, mali ve özlük haklarının yerine getirilebilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi bünyesindeki tüm çalışanların mali ve özlük haklarının yürütülebilmesi,
 • Personel ve öğrencilerin ilgili mevzuat gereği tutulması gereken kayıtlarının yapılabilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi tanıtımı ve yürütülen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi,
 • İhale süreçlerinin yürütülebilmesi, alınan mal ve hizmetlerden kaynaklanan ödemelerin yapılabilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, personel adayları, öğrenci adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları vb.) Siber Eğitim Akademisin sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, çalışanlar, mezunlar, personel adayları, öğrenci adayları, ziyaretçiler,  tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları vb.)  can ve mal güvenliği ile hukuki, ticari, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülebilmesi,
 • Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturma süreçlerinin yönetilebilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi eğitim alan öğrencilere ve personele sağlık hizmeti sunulabilmesi,
 • Kariyer planlamasında mezunlara destek olunabilmesi, mezun başarısının izlenmesi, mezunlar ağı oluşturulabilmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilebilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi bağlı tüm birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, memnuniyetin artırılabilmesi, bu kapsamda gerekli değişiklerin yapılabilmesi ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi, şikâyet ve önerilerin değerlendirilebilmesi için Siber Eğitim Akademisi ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçilebilmesi,
 • Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi insan kaynakları süreç ve politikalarının yürütülebilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi stratejilerinin yasal uyum süreçlerinin belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi,
 • Siber Eğitim Akademisi birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilebilmesi,
 • Yurtdışında faaliyet gösteren benzer kurumlarla geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeili çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri ile ortak etkinliklerin ve faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5 inci ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

6698 sayılı KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4 üncü maddesinde belirtilen “Genel İlkeler”  ile 5 inci maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, 6ıncı maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel veriler, gerektiğinde, işlenmek üzere Siber Eğitim Akademisi kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel kişilere, (iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilere), KVKK’nın 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen durumlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri işleme süresi:

Kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metni’ nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Siber Eğitim Akademisi ve bağlı birimlerin tabi olduğu ve ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işlenme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işlenme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi, KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28 inci maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanun’un 11 inci maddesi çerçevesinde Siber Eğitim Akademisine başvurarak, kişisel verilerinin;

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvurular, Siber Eğitim Akademisine ait ‘www.seakademi.com’ adresinde yer alan ‘Kişisel Veri Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılacaktır.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını Siber Eğitim Akademisi Birimine kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim edecek veya 11 inci madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten teslim edecek ya da noter aracılığıyla Siber Eğitim Akademisine ye gönderecektir.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, sibereğitimakadem@gmail.com adresine elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletecektir.

Siber Eğitim Akademisine iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.